Oferta edukacyjno-wychowawcza

Przedszkole pracuje w oparciu o:

  • Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
  • Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” dla dzieci 3-6 letnich
  • Program adaptacyjny
  • Program plastyczny
  • Program „Klucz do uczenia się” – „Gąsienice” i „Motyle”
  • Program „Przygody Zippiego”
  • Ogólnopolski Program „Kraina Muzyki”

Klucz do Uczenia Się („Key to Learning”)

To wyjątkowy program zajęć dla Dzieci w wieku przedszkolnym. Jego wyjątkowość polega na tym, że przełamuje on dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Zamiast tego, Klucz Do Uczenia Się uczy Dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Podczas zajęć Dzieci uczą się jak zdobywać wiedzę samodzielnie i jak stosować ją w nowych warunkach. Uczą się logicznego myślenia i efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się również akceptować odmienne opinie, dzięki czemu nabierają poczucia własnej wartości, uczą się tolerancji i dochodzenia do kompromisów. Uczą się również wytrwałości w dążeniu do celu – zauważają, że nawet jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnąć próbując kolejny raz i kolejny raz. To powoduje, że Dzieci nie zamykają się na krytykę, sugestie o błędach komentują : „ok, jeśli to jest źle, to spróbuję jeszcze raz”. Program Klucz Do Uczenia Się, oparty jest na teorii wybitnego psychologa Lwa Wygotskiego – zwanego przez dzisiejszych psychologów „Mozartem psychologii”. Według tej teorii prawdziwa edukacja polega na rozwoju umiejętności Dzieci do uczenia się, czyli ich zdolności do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania i realizowania swoich planów oraz komunikowania swojego zrozumienia na wiele sposobów. Teoria poparta jest ogólnoświatowymi wynikami badań, dotyczącymi procesu uczenia się małych Dzieci.

* Dla Dzieci to świetna zabawa.
* Udział w zajęciach ma na celu wspieranie rozwoju Dziecka, ale nie przyspieszanie go.
* Podczas zajęć odkrywamy i uruchamiamy zdolności tkwiące w Dziecku.
* Maluchy zdobywają wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim uczą się jak zdobywać wiedzę.
* Każde zajęcia są nowym wyzwaniem.
* Wprowadzają język symboli, co ułatwia radzenie sobie z kolejnymi wyzwaniami i coraz trudniejszymi zadaniami, takimi jak choćby nauka czytania i pisania.
* Rozwijają umiejętności, które dają Dzieciom możliwość wpływania na własne życie i usprawnia proces zdobywania wiedzy.
* Ponadto program wspiera Rodziców w procesie wychowania i pomaga im przekazywać wiedzę swoim Dzieciom. Daje im możliwość poznania interesujących sposobów na stymulowanie rozwoju własnego Dziecka.

O zajęciach: Program podzielony jest na moduły tematyczne. Każdy moduł składa się z 30 zajęć.

Moduły programu:

* moduły programu:

Od bazgrania do pisania

Wspaniały moduł przygotowujący mięśnie rączki i nadgarstka Dziecka, do precyzyjnego prowadzenia kredki, pędzla, długopisu. Rysunki Dziecka stają się bardziej wyraziste, dokładne. Szereg oryginalnych ćwiczeń i zabaw pomaga wykształcić precyzyjną kreskę i przygotowuje rączkę Dziecka do precyzji w pisaniu liter. Kultywuje fundamentalne umiejętności potrzebne do pisania i kreatywnego wyrazu artystycznego. Rozwija „wizję sztuki” i wprowadza różne narzędzia symboliczne – kompozycję, rytm i kolor.

Gry rozwijające

Bawiąc się w małych i dużych grupach dzieci rozwijają produktywną wyobraźnię, odczytywanie symboli, umiejętności językowe i komunikacyjne, myślenie stosownie do sytuacji, kreatywne rozwiązywanie problemów, samokontrolę i poczucie własnej wartości.

Wizualno-przestrzenny

Rozwija świadomość przestrzenną i umiejętność odczytywania map. Dzieci przyglądają się przedmiotom w przestrzeni, korzystają z symboli do przedstawiania tego, co widzą w modelach wizualnych – mapach, schematach i planach, oraz co widzą inni.

Matematyka

Przy pomocy modeli wizualnych dzieci odkrywają język matematyki i koncepcję pomiaru, rozwijają rozumienie ilości, porównują różne cechy i jakości przedmiotów , rozwijają koncepcję pomiaru z zastosowaniem różnych miar, rozumienie koncepcji całości i części, badają związki takie jak „więcej”, „mniej”, „równy” .

* pozostałe moduły:

Matematyka sensoryczna

Rozwija zdolność analizowania zewnętrznych, wizualnych cech przedmiotów przy pomocy standardów sensorycznych takich jak kolor, kształt lub rozmiar. Buduje podstawy do rozwoju umiejętności umysłowych.

Logika

Rozwija zdolność analizowania przedmiotów i wydarzeń, dostrzegania widocznych elementów, identyfikowania kluczowych cech, myślenia sekwencyjnego, wyciągania wniosków, klasyfikowania i systematyzowania informacji.

Program literacki

Rozwija zamiłowanie do bajek, pozwala opanować język opowiadań i daje głębokie zrozumienie struktury bajki poprzez postępowanie zgodnie z określonym zestawem procedur określanych jako modelowanie wizualne.

Kreatywne modelowanie

W ramach wspólnych ćwiczeń dzieci odkrywają symetrię i wzory posługując się kształtami geometrycznymi w celu tworzenia prezentacji artystycznych otaczającego je świata. Rozwija współpracę i umiejętności społeczne.

Konstrukcje

Rozwija język matematyczny i zachowania celowe. Dzieci analizują strukturę przedmiotów i planów, artykułują swoje zamierzenia i realizują je przy pomocy drewnianych klocków.

Program badawczy

Poprzez gry, opowiadania i proste, choć znaczące eksperymenty, dzieci odkrywają ważne koncepcje naukowe – stany materii, różne cechy substancji i transformacje.

Ruch ekspresyjny

Rozwijają inteligencję emocjonalną, umiejętności komunikacji niewerbalnej, kreatywność i wyobraźnię produktywną poprzez ruchy ciała, gesty, mimikę i muzykę.

Ty, Ja, Świat

Korzystając z symboli i modeli wizualnych dzieci uczą się o sobie jako o osobach fizycznych, emocjonalnych i społecznych, o świecie naturalnym i materialnym, o istotach żywych i przedmiotach nieożywionych.

Przyjaciele Zippiego

To międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program jest realizowany w 16 krajach na całym świecie.

Program „Przyjaciele Zippiego” dostarcza wielu okazji do ćwiczenia umiejętności wypowiadania się, uczy słuchania innych, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania problemów i konfliktów, przede wszystkim jednak wyposaża w umiejętności radzenia sobie z trudnościami, ze stratą i zmianą.

Dzieci i nauczyciel spotykają się z patyczakiem Zippim i jego przyjaciółmi. W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach bliskich i ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym. Program jest również bardzo dobrze oceniany przez rodziców, którzy mają okazję zaobserwować przemiany swojego dziecka, ale też pochylić się nad jego problemami.

Informowanie rodziców

Na tablicy informacyjnej zostaną zawieszone zagadnienia dotyczące przeprowadzonych zajęć z danego zakresu. W ten sposób rodzice dowiedzą się, o czym ich dzieci będą się uczyć przez kolejne cztery tygodnie – uczucia, komunikacja, zmiana i strata, itd.- i jakie są cele danej części. To jest również okazja, aby rodzice, wcześniej omówili z dziećmi dany temat w domu.

Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego” to jedynie uzupełnienie i pogłębienie oferty wychowawczej Niepublicznego Przedszkola Jedyneczka w Kwidzynie.

Serdecznie zachęcamy rodziców oraz opiekunów dzieci do akceptacji wyżej przedstawionej oferty poprzez złożenia pisemnej zgody u  nauczycielek grup.

Zapraszamy rodziców do współpracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi poprzez udział w:

– warsztatach
– zajęciach integracyjnych i dydaktycznych
– spotkaniach
– prelekcjach na określone tematy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci
– wspólnych uroczystościach
– festynach, imprezach plenerowych

Kształtujemy osobowość dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym w ramach czterech określonych obszarów edukacyjnych:

1. Poznawanie i rozumienie siebie i świata
2. Nabywanie umiejętności przez działanie
3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
4. Budowanie systemu wartości

Współdziałamy z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia nauki w szkole.

Absolwent naszego przedszkola:

Kocha swoją miejscowość
Zna tradycje i kulturę swojego regionu
Docenia piękno środowiska, w którym żyje
Jest aktywny i chętny do podejmowania działań na rzecz grupy, w której żyje
Umie współżyć i współdziałać w grupie rówieśniczej
Zna swoje prawa i obowiązki

Zapewniamy:

Kompetentny i życzliwy personel
Stoimy na straży praw dziecka
Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem